Tag Archives: استانها>اصفهان

۱۰فروردین/۹۸

استقرار خودروهای بازیافت در ۵۶ نقطه اصفهان در روز طبیعت

اصفهان- رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در روز طبیعت خودروهای بازیافت در ۵۶ نقطه سطح شهر استقرار دارند و پس از دریافت سبزه عید از مردم، کیسه زباله به آنهابیشتر…